Chování

Termín: 1 týden

Dílčí cíle

 • seznamování s pravidly slušného chování
 • posilování prosociálního chování
 • posilování samostatnosti dítěte
 • osvojování si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvíjení komunikačních dovedností
 • rozvoj kulturně společenských návyků dítěte
 • rozvoj kultivovaného projevu

Činnosti

 • učíme se správně zdravit
 • rozlišujeme vykání a tykání
 • učíme se správné podávání ruky
 • učíme se správně představovat
 • povídáme si o pravidlech slušného chování (mezi dětmi, k dospělým, v dopravních prostředcích)
 • učíme se slušnému stolování
 • hrajeme si na restauraci
 • připravujeme dekorace do restaurace

Otázky

 • Jak pozdravíš kamaráda?
 • Jak pozdravíš neznámého dospělého?
 • Kterou ruku podáváš na pozdrav?
 • Koho pustíš v dopravním prostředku sednout?
 • Jak se drží správně příbor?

Kompetence

 • dítě si osvojilo základní pravidla chování
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla
 • respektuje potřeby ostatních lidí (např. v dopravním prostředku)
 • dítě zvládlo základy slušného stolování
 • dítě se umí představit