Vzdělávání zaměstnanců

Připisujeme si další úspěch, a to díky úspěšně podané žádosti na ESF ČR. FRPSP splnila podmínky a byl jí schválen projekt, jež se bude realizovat v  operačním programu Praha – adaptabilita. Projekt nese název „Vzdělávání zaměstnanců“ a ve Federaci probíhá od listopadu 2010.

undefined

Cíl

Jeho hlavním cílem je sjednocení profesní úrovně všech našich zaměstnanců na takovou úroveň, která zajistí profesionální poskytování služeb klientům a také dosažení budoucí soběstačnosti v oblasti vzdělávání vlastních zaměstnanců prostřednictvím vzdělání a zácviku vlastních interních lektorů a metodiků. Součástí projektu bude i vytvoření vlastních metodických postupů a výukových materiálů.

Koho se projekt týká?

Do projektu jsou zapojeni všichni pražští zaměstnanci Federace, partnerem projektu je Bilingvální mateřská škola, s.r.o., která sídlí ve stejné budově a  velmi úzce spolupracuje s Federací v oblasti rané péče o děti se sluchovým postižením.

Přínosem projektu by mělo být zvýšení úrovně poskytovaných služeb i profesionální výkony odborných pracovníků, které jsou dány jejich vzděláním, osobnostním přístupem, motivací, znalostí nejnovějších odborných informací a jazykovou úrovní. Očekáváme, že díky projektu, bude tak nabízen profesionálnější a standardizovaný přístup našich pracovníků ke klientům.

Jak vzdělávání vypadá?

Vzdělávání probíhá ve čtyřech základních oblastech:

  • výuka znakového jazyka,
  • počítačové kurzy,
  • odborné kurzy zaměřené na zvyšování kvality služeb a na komunikaci,
  • manažerské vzdělávání.

Všichni zaměstnanci si zvýší své kompetence ve znakovém jazyce a dovednosti v práci s počítačem, odborné kurzy jsou vybírány s ohledem na potřeby konkrétních pracovníků.

Projekt je inovativní především v zajištění soběstačnosti při realizaci systémového vzdělávacího programu organizace (vlastní metodici a lektoři) a v aplikování nejnovějších informací z oblasti foniatrie, logopedie, neonatalogie, surdopedie, audiologie do vlastních vzdělávacích materiálů a testů.