Dětské cestovní hřiště

Pohybujeme se prostorem, krajinou, cestou necestou, abychom poznali nové kraje, abychom poznali nové lidi a abychom poznali sami sebe.

V zahradě Bilingvální mateřské školy v Hábově ulici v Praze 5 – Stodůlkách budujeme “cestovní” hřiště, určené pro děti předškolního věku.
Dopravní výchovu a zažití základních schémat pohybu v dopravním provozu považujeme pro děti, které mají sluchový handicap, za prioritní a životně důležité.
Tématem hřiště je cestování, pohyb z místa na místo a s ním spojené zážitky. Narozdíl od klasického dopravního hřiště, kde jde především o názornou výuku dopravních předpisů, zaměřujeme se na zážitky, které cestování přináší. Zaměřujeme se na nejmenší děti, kterých chceme tímto hravým způsobem vštípit základní vzorce chování v cestovním a městském provozu. Pohyb se bude odehrávat pěšky, na koloběžce, s kočárkem nebo tahacím autíčkem.
Prostředí je utvářeno tak, aby se v průběhu jízdy nebo chůze rozvíjely a otevíraly nové zajímavé pohledy a zákoutí. Průběh cesty je různorodý - část vede po stávajících asfaltových cestičkách, část po mlatové cestě, dřevěným tunelem porostlým rostlinami.
Stavby jsou průjezdné a navozují zážitky na cestách - autocamp, autoopravna apod.
Didaktický poučný aspekt nevynecháváme, hřiště bude např. vybaveno semafory, přepínajícími se otáčecím mechanismem, značkami nebo benzinovými stojany.

Komu je hřiště určeno:

 • Sluchově postiženým dětem z Bilingvální mateřské školy
 • dětem z přilehlých MŠ, kde dopravní ani „cestovní“ hřiště nemají.
 • klientům a členům Federace rodičů a přátel sluchově postižených
 • jejich rodičům, přátelům a příbuzným
 • návštěvníkům veřejných akcí
 • obyvatelům z okolí v určené hodiny

Grant, poskytnutý odborem životního prostředí, byl určen pro:

 • vybudování mlatové cesty o délce 20 m, kterou se doplnil a uzavřel systém komunikací na hřišti
 • v rámci cesty vybudování „zeleného“ tunelu o délce 4 m, dřevěné konstrukce s lanovým systémem pro popínavé rostliny
 • úpravy keřové zeleně v okolí nové cesty
 • výsadbu popínavých roslin, které dotvoří „zelený“ tunel

Postup realizace programu:

V rámci realizace projektu Cestovní hřiště se uskutečnily z prostředků grantu životního prostředí tyto úkony:

 1. Konzultace projektu na pražské pobočce BESIP
 2. Příprava a úprava místa
 3. Vytýčení a vykopání cesty
 4. Instalace objektu Tunel
 5. Vybavení objektu Tunel – dřevěné dopravní značky, lanový systém pro popínavé rostliny
 6. Navezení a zhutnění povrchu mlatové cesty
 7. Výsadba popínavé zeleně

 1. Konzultace projektu na pražské pobočce BESIP
  • Probíhaly konzultace s paní Marii Boučkovou z pražské pobočky BESIP. Účelem těchto konzultací bylo jednak ujasnění určitých odborných otázek týkajících se problematiky dopravních hřišť /např. mohou-li být značky dřevěné, umisťování značek apod./, jednak metodika a didaktická složka užívání dopravních hřišť. Obdrželi jsme od paní Boučkové metodickou příručku.
 2. Příprava místa
  • Část zahrady, kde bude Cestovní hřiště realizováno, byla vyčištěna od nežádoucí zeleně, keře byly prořezány a zastřiženy. Nežádoucí keře byly podle projektu vymíceny.
 3. Vytýčení a vykopání cesty
  • Byla vytýčena a vykopána rýha pro mlatovou cesttu o šíři 1,30 m a délce 20 m.
 4. Instalace objektu Tunel
  • Na naznačené mlatové cestě byl instalován první objekt Cestovního hřiště – Tunel. Jedná se o trámovou konstrukci o délce 4 m a výšce 1,80 m. Objekt je vytvořen ze smrkového řeziva, které je obroušeno dohladka. Je opatřen nátěrem silnovrstvou lazurou Dixol, která splňuje bezpečnostní normy pro použití na dětských prvcích. Dřevěné části končí nad zemí, do země je objekt uchycen kovovými patkami v betonových základech. /obr. 1., 2./
 5. Vybavení Tunelu
  • Po zatuhnutí betonu byla konstrukce Tunelu doplněna o dvě dřevěné dopravní značky Tunel. Tyto dopravní značky jsou součástí systému dopravního značení na celém Cestovním hřišti /dřevěné značky na noze z křivolakého kmenu akátu, celkem bude rozmístěno asi 20 značek/.
  • Konstrukce dále byla vypletena lanovým systémem pro oporu popínavých rostlin. /obr. 3., 4./
 6. Navezení a zhutnění povrchu mlatové cesty
  • Výkop pro mlatovou cestu byl zavezen 30 cm silnou vrstvou štěrku frakce 1,6 – 3 ve dvou vrstvách s mezizhutněním. Povrch byl zhutněn ručním strojem. /obr. 5., 6./
 7. Výsadba popínavé zeleně
  • Podél stěny Tunelu byly vysázeny popínavé rostliny. Při výběru rostlin jsme se řídili specifickými požadavky: požadovali jsme rostliny popínavé, šplhavé, vždyzelené a bezpečné pro děti – nejedovaté a pokud možno rychle rostoucí. Vybrali jsme dva typy: zimolez Henryův /Lonicera henryi/
  • a přísavník trojcípý /Parthenocissus tricuspidata/.
  • Celkem bylo osazeno 16 vzrostlejších rostlin v hliněném zábalu.