Třída Žabek

Pedagogové:

  •  
  •  

Třídu Žabek navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávány jsou zde děti se sluchovými vadami kompenzovanými sluchadly či děti s kochleárními implantáty, narušenou komunikační schopností (např. vývojové dysfázie), kombinovaným postižením i děti bez postižení. Ve třídě jsou přítomny 2 speciální pedagožky (1 slyšící a 1 neslyšící), které s dětmi pracují individuálně nebo skupinově. Individuální práce probíhá s dítětem cca 2x do týdne, skupinová práce denně v rámci programu dle probíraného tématu.

Každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má vytvořený individuální vzdělávací plán, kde se pracuje se schopnostmi dítěte, a vytyčují se cíle pro daný školní rok. Na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu se podílí mimo pedagogů i rodiče, logoped BMŠ, popřípadě další instituce, kde je dítě paralelně v péči (např. raná péče).

Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat, se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní a augmentativní komunikace. Pro posílení komunikace mezi školkou-dítětem-rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během jeho pobytu v BMŠ udály.


Třída Krtků

Pedagogové:

  •  
  •  

Do třídy „Krtků“ jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde děti se sluchovou vadou nebo s kombinovaným postižením. Sluchová vada je u nich kompenzována sluchadly či užívají kochleární implantát. I v této třídě mohou být děti slyšící, bez postižení. Během dne je pro děti připraven program, který je zaměřen na rozvoj jejich kompetencí v různých oblastech, jako je například oblast komunikační, sociální, kognitivní, motorická nebo na oblast sebeobsluhy. Práce dětí je koncipována skupinově nebo individuálně.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je vypracováván ve spolupráci s rodiči a dalšími odborníky individuální vzdělávací plán. Pro posílení komunikace mezi školkou, dítětem a rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky, kde jsou zaznamenávány jednotlivé činnosti probíhající ve školce v rámci dopoledního programu a události z rodiny.

 

Vzor Individuálního vzdělávacího plánu ke stažení zde.