Školní vzdělávací program „ Řekneme to stromem“

1. Část - základní údaje:

Název školy:

 

 

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o. ( „Pipan“ )

IČO: 25143701

Zřizovatel:

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.

IČO: 00499811

Ředitelka:

Mgr. Jana Fenclová

Adresa:

Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Zpracovatel školního

vzdělávacího programu:

Mgr. Jana Fenclová

 

Program byl schválen zřizovatelem dne 8.4.2006,  14.4.2007,  pod č.j.8/2009 dne ...

 

Východiska:

„ Co potřebuje malé dítě?“

Zdeněk Matějček: „ Moje odpověď je složitá i jednoduchá zároveň: mnoho věcí, ale ze všeho nejvíc jistotu ve vztazích ke svým lidem.“

Václav Mertin, Ilona Gillernová:

„ V souvislosti s motivačně volní charakteristikou předškoláka je třeba znovu připomenout neutuchající potřebu být aktivní. Vedle této výrazné potřeby aktivity, iniciativy je však silná potřeba stability, jistoty, zázemí, trvalosti, bezpečí. Mezi významné potřeby tohoto období patří potřeba citového vztahu, potřeba sociálního kontaktu, společenského uznání emancipace, identity, seberealizace. Předškoláka lze nejsnáze a nejefektivněji motivovat novými podněty v rámci hrové činnosti  se známými a přátelskými vrstevníky.“

Školní vzdělávací program je vytvářen v souladu s „Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání“ (ÚIV 2004),  akceptuje „ Kurikulum mateřské školy se zaměřením na výchovu ke zdravému způsobu života“ ( MŠMT 1999 ) a program „Začít spolu“

 

2. Část - charakteristika školy

Bilinvální mateřská škola vznikla, z iniciativy rodičů, jako předškolní zařízení pro děti se sluchovým postižením, jejímž hlavním cílem bylo a je,  vytvořit optimální podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte se sluchovým postižením tak, aby se dítě cítilo ve škole jisté, bezpečné, vítané, byly uspokojeny jeho potřeby fyzické, psychické i duševní natolik, aby děti měly možnost rozvíjet se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi, aby bylo posilováno jejich a důvěra  ve vlastní schopnosti,  aby měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy ve skupině a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Pro děti se sluchovým postižením je důležitý stálý dostatek podnětů k učení, radost z procesu učení a dostatečná podpora řeči a jazyka, ať už českého nebo znakového. Pro stálý proces integrace je  důležitou součástí propojení života školy, rodiny a vnějšího světa. Ze  strany školy je nutnou povinností odborné i technické zabezpečení pro kompenzaci a rehabilitaci sluchového postižení včetně péče dalších specialistů, individuální přístup, individuální hodnocení pokroků dítěte. Významná je i podpora rodiny při vytváření pozitivních vazeb uvnitř rodiny k širší sociální komunitě, podpora rodiny v možnosti plnohodnotného života rodiny.

Škola vytváří podmínky pro děti se sluchovými vadami, pro děti, u kterých se vyskytuje kombinace sluchového a jiného postižení i pro děti slyšící.

Bilingvální mateřská škola má rodinný charakter, významnou charakteristikou je kvalitní, přátelské sociální klima, což je umožněno i kapacitou školy do 18ti dětí a pedagogy, s vysokým stupněm empatie.

Škola nabízí:

 • dvě  třídy pro děti se sluchovým, případně kombinovaným postižením, s vadami řeči, se zdravotním postižením, s vývojovými vadami, s PAS, s ADHD i pro děti slyšící bez postižení, které jsou sourozenci nebo kamarády dětí s postižením nebo z jakéhokoli důvodu potřebují menší kolektiv
 • rodinný charakter
 • velmi dobré sociální klima
 • pedagogický sbor s velkou dávkou empatie, s velkou zkušeností, s potřebnou odborností  a především s mimořádně hezkým vztahem k dětem
 • vlastní školní vzdělávací program
 • individuální plány pro všechny děti
 • systém pravidelného hodnocení pokroku
 • v případě potřeby video a DVD záznamy o pokrocích dítěte
 • služby videotrenéra , psychologa, lektora znakového jazyka, tlumočníka   
 • stálé služby klinické logopedy ( Mgr.Petry Kopecké ) a foniatra (MUDr.Ivan Jedlička, Mudr.Olga Bendová )
 • plně vybavenou logopedickou pracovnu
 • výuku znakového jazyka
 • odpolední kroužky: ruční práce, sportovní hry, popř. keramika, vaření
 • pravidelné akce, kterých se děti účastní – návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, specializovaných programů pro děti, pohybových center pro děti, každý týden kulturně-společenskou akci.
 • rehabilitační pobyty na horách
 • pomoc při začlenění dítěte do kolektivu slyšících dětí
 • vyhledání vhodné základní školy a  příprava dítěte na integraci

 

3. Část – podmínky vzdělávání:

Škola využívá prostory v areálu bývalých jeslí, nyní využívaný Centrem pro dětský sluch TAMTAM. Pro děti je areál velmi dobře dispozičně řešený, bezbariérový s přímým vstupem na zahradu školy i s možností stravování dětí v prvním patře. Škola aktuálně využívá samostatné, přízemní levé křídlo,

atrium i zahradu areálu. Cvičebnu v 1.patře pouze pro odpolední kroužky nebo situace, kdy z důvodu špatných rozptylových podmínek nejsou možné vycházky do okolí. V areálu dále sídlí spolupracující organizace – speciální psychologická poradna pro sluchově postižené, speciální pedagogicko psychologická poradna pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, Sociální poradna, Informační centrum a knihovna, služby rané péče a sociálně-aktivizační služby www.detskysluch.cz, logopedická poradna, možnost foniatrické konzultace, psychoterapeutická poradna, keramická dílna. Se všemi výše zmíněnými škola úzce spolupracuje a služby poraden jsou k dispozici i rodičům dětí. Škola aktuálně využívá 3 třídy, které jsou moderně i účelně vybaveny, jedna slouží jako samostatná místnost pro odpočinek a relaxaci dětí, kancelář, šatnu a nově rekonstruované sociální zařízení o celkové výměře 340m2.

Škola je velmi dobře technicky i materiálně vybavena. Didaktické pomůcky, hračky, knihy, PC, DVD přehrávač, TV, počítačové programy, speciální logopedické programy, PC technika, speciální pomůcky pro kontrolu funkce sluchadel ( stetoklip, sušička, zkoušečka baterií i náhradní baterie) veškerou techniku má škola ve velké míře zajištěnu především díky štědrým sponzorům.( Hlavním sponzorem školy je PPF,a.s.)

Předností areálu je krásná zahrada, kde je realizován projekt „Dětské cestovní hřiště“ a projekt“ Živly mezi živly“ vedený sochařkou Mgr.Lenkou Klodovou - žákyní Kurta Gebauera. Oba projekty vytvářejí podmínky pro vlastní poznávání dětí i pro možnost setkávání se s jinými dětmi. V okolí školy jsou další nově rekonstruovaná dětská hřiště, dostupné je i prokopské údolí.

Stravování dětí je zajištěno dovozem z pracoviště Centrum sociálních služeb v blízkém okolí- v Trávníčkově ulici. Ve škole je pouze výdejna potravin a přípravna svačinek.

Stravování zajišťuje speciální pracovnice, potraviny jsou denně čerstvé a sestavování jídelníčku se řídí aktuálními trendy ve zdravé výživě. Pitný režim je zajištěn.

 

Velmi malý pedagogický sbor tvoří speciální pedagogové vybavení aktivní znalostí znakového jazyka a s praxí u dětí s postižením.

Mgr. Jana Fenclová, ředitelka bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené. V rámci BMŠ zajišťuje tvorbu ŠVP, personální obsazení školy, ekonomické zajištění školy, organizační zajištění školy, smlouvy s Magistrátem hlavního města Prahy, odborné vedení pedagogického kolektivu, zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kontrolní a supervizní činnost.

Bc. Eva Vídeňská, Dis. zastává funkci zástupce ředitele. Vede a spravuje dokumentaci školní matriky. Má na starost třídní schůzky, zajišťuje kontakt se spolupracujícími institucemi. Provádí tvorbu individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními potřebami a následné hodnocení pokroků dětí. Dále tvorbu výukových materiálů a zážitkových deníků pro děti se speciálními potřebami. Také zajišťuje odborné praxe v BMŠ. Absolvovala VOŠ obor speciální pedagogika se zaměřením na pedagogiku volného času, dále bakalářské studium obor speciální pedagogika se zaměřením na smyslové vady.

Bc. Zuzana Losertová je absolventkou bakalářského studia obor speciální pedagogika předškolního věku. V současné době je třídní pedagog třídy „Krtků“. Má na starost vedení třídní knihy a zpracování TVP, dále individuální plány dětí a hodnocení individuálních pokroků dětí a tvorbu výukových materiálů a zážitkových deníků pro děti se speciálními potřebami.

Bc. Lucie Šímová je neslyšící pedagog. Absolvovala bakalářské studium obor Speciální pedagogika na MU. Pracuje ve třídě "Žabiček" jako třídní učitelka. Tvoří individuální plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a následné hodnocení pokroků dětí. Dělá s dětmi individuální práci a vytváří zážitkové deníky pro děti. Vytváří informační materiály pro rodiče. Vede odpolední výtvarný kroužek pro děti ze školky.

Bc. Pavlína Havelková je pedagog s těžkou nedoslýchavostí. Vystudovala obor Čeština v komunikaci neslyšících na Univerzitě Karlově v Praze, nyní dokončuje navazující magisterské studium, obor Speciální pedagogika se zaměřením na Poradenství a diagnostiku. Je pedagogem ve třídě "Krtečků", tvoří individuální plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a následné hodnocení pokroků. Provádí s dětmi individuální práci a vytváří zážitkové deníky. Vede odpolední kroužek vaření pro děti ze školky.

Mgr. Petra Kopecká – klinický logoped, od roku 1997 spolupracuje s Bilingvální mateřskou školou pro sluchově postižené.

Všichni pedagogové jsou nadále vzděláváni v rámci školení a kurzů pro pedagogické pracovníky.

Spolupráce s rodiči je každodenní, mimo třídních schůzek mohou rodiče kdykoli sledovat program, jsou informováni osobně i prostřednictvím nástěnky, pracovních listů, výrobků dětí, případně  internetových stránek. Rodiče spolupracují na tvorbě a hodnocení IVP dětí, písemně stvrzují souhlas s digitálním záznamem pokroků dětí, aktivně se účastní individuální logopedické péče s externím klinickým logopedem. Pravidelně jsou pořádány společné akce rodičů a školy, kterých se rodiče ( a to jsme rádi ) účastní – Mikulášské trhy, vánoční besídky, Jarmarky i Zahradní slavnosti.

 

4. Část: organizace vzdělávání

Provoz školy je popsán v organizačním řádu školy, který je umístěn na nástěnce.

Škola má dvě třídy, skupiny jsou heterogenní, liší se programem, především jeho náročností a individuálních možností dětí. Maximální počet dětí ve škole je 18.

Školu navštěvují děti nedoslýchavé, neslyšící, s kochleárním implantátem, s vadami řeči, s kombinovaným postižením (sluchové + jiné), děti slyšící bez postižení, které jsou sourozenci nebo kamarády dětí s postižením nebo z jakéhokoli důvodu potřebují menší kolektiv.

Třídy jsou děleny tak, aby skupiny byly vyvážené po stránce komunikačních dovedností, délky docházky a dosažené úrovně sociálních dovedností. Takto sestavené třídní kolektivy pracují se svým pedagogem, s pedagogem určeným na individuální činnost a s klinickým logopedem dle potřeby.

Pro děti je sestavován individuální vzdělávací plán.

Program dne zahrnuje:

7:00 - 9:45 volná hra, scházení dětí ve školce
9:00 - 9:30 ranní kruh – úvodní písnička, jména dětí a dospělých, co dnes budeme dělat - režim dne, počasí, deníčky a jiné zajímavosti
9:30 - 9:45 cvičení, pohybová hra
9:45 - 10:00 svačina, hygiena
10:00- 10:15

volná hra (v úterý individuální pracování/logopedie)

10:15 - 10.45 dopolední aktivity - hlavní program dle probíraného tématu (v úterý individuální pracování/logopedie)
10:45 - 11:30 pobyt venku – školní zahrada, hřiště, koloběžky, vycházka do parku
11:30 - 12:15 oběd, hygiena
12:15 - 14:00 pohádka, polední klid
14:00 - 14:15 svačina, hygiena
14:15- 15:00 odpolední aktivity – skupinová či individuální práce dle počtu dětí a  probíraného tématu
15:00- 17:00 volná hra, pobyt venku

Průběžně je s dětmi pracováno individuálně a rovněž individuálně pracují s klinickým logopedem.

 

5. Část – charakteristika vzdělávacího programu

Vlastní výukový program školy vychází a respektuje všechny základní předpoklady

pro rozvoj osobnosti dítěte tak, jak jsou přiblíženy a popsány v publikacích, které byly výchozí pro tvorbu materiálu, jsou zmíněny jako východiska programu. Současně s plně respektován Rámcový program pro předškolní vzdělávání a především jsou respektována specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Program je přizpůsoben individuálním vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním i emocionálním potřebám a možnostem  dětí.

Pro snazší „vniknutí“ do hry je kamarádem dětem medvídek, který  je novým obyvatelem mateřské školy. Má povahové vlastnosti jako většina dětí, a protože žil dosud v lese  OBJEVUJE a PROŽÍVÁ spoustu nového spolu s dětmi, a za pomoci dětí se seznamuje se světem, jeho zákonitostmi a pravidly.

Medvídek zná spoustu her, příběhů, které se dají napodobit, znovu prožít, dostává se do situací, které mu děti vysvětlují a ze kterých mu pomáhají. Medvídek je přítomný i reálně jako velký plyšák, který je uzpůsoben i ke komunikaci znakovým jazykem. Materiál,  který tvoří podstatu programu, je podobě jednotlivých  sešitů tématicky zaměřen  tak, že svým obsahem plně obsáhne  oblasti biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální.

Materiál je připraven tak, aby rozvíjel dítě a jeho schopnost učení se zaměřením na rozvoj řeči komunikaci a interakci dítěte. Rozvíjíme jak jazyk znakový, tak samozřejmě český jazyk s cílem postupovat společně s rodinou dítěte.„Vyprávění medvěda“ využívají i kolektivy dětí slyšících, které jsou zcela přirozeně seznámeny s tím, že existuje život bez sluchových vjemů, že existuje znakový jazyk, kterým lze i zpívat a že sluchové postižení neznamená limit inteligenční. Se spřátelenými dětskými kolektivy pořádáme společné akce.V rámci vhodné spolupráce školy a rodiny a pro upevnění získaných znalostí a zkušeností,  si děti s dopomocí školy i rodiny vytváří vlastní prožitkový deník. Mimo sešitů je součástí materiálu videokazeta / DVD /, kde je pohádka vyprávěna ve znakovém jazyce a současně je obsahem video – učebnice znakového jazyka. Jako doplněk materiálu je didaktika – „kuchařka“ co všechno lze s poskytnutým materiálem podniknout, soubor her, nápadů, zkušeností, co se dětem líbilo, co je zaujalo.

Obsahově lze sešity /témata/ rozdělit do oblastí“

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

 

6. Část – vzdělávací obsah:

Obsah je rozdělen do tématických celků, téma je vždy zpracováno z hlediska rozvoje sledovaných kompetencí dětí.viz Třídní vzdělávací programy a přípravy na jednotlivé tématické celky.

Tématické celky:

PODZIM

 • Já  a školka                                                      
 • Chování                               
 • Sebeobsluha                                 
 • Ovoce a zelenina                         
 • Podzim                                 
 • Já a moje tělo                      
 • Pohádky                               
 • Povolání              

ZIMA

 • Mikuláš                                 
 • Advent a Vánoce                          
 • Zima a zimní sporty             
 • Počasí                                  
 • Doprava                               
 • Masopust                             
 • Zvířata                                  

JARO

 • Jaro                                      
 • Velikonoce                                    
 • Zdraví                                   
 • Olympiáda                                     
 • Domácnost                                    
 • Čarodějnice                                   
 • Děti celého světa                          
 • Město a vesnice                           
 • Bezpečnost                                   
 • Cestování                            
 • Hravé tvoření                       

LÉTO

 • Zahradní slavnost                        
 • Hurá na prázdniny              

Témata jsou rozpracována v třídních vzdělávacích programech a  týdenních plánech, ve složce tématických celků, přípravách pedagogů a jsou součástí portfolií.

Týdenní i denní program je přílohou Školního vzdělávacího programu.

Stálou a významnou  součástí zůstává logopedická péče, která je vnímána z hlediska komunikačního, nikoli pouze nápravy řeči. Komunikaci a především interakci je věnována největší pozornost, vzhledem ke klíčovému významu maximálně možného naplnění tohoto úkolu pro další úspěšný vývoj dítěte i integrační úspěšnost rodiny dítěte. Program trvale sleduje hlavní cíl-zvýšení komunikační kompetence dětí se sluchovým postižením a příprava dětí na integraci do běžných základních škol.

Základní metodou je prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, založené především na  přímých zážitcích dítěte. Vzdělávací nabídka využívá situačního učení, spontánních i řízených aktivit vycházejících ze zájmu dítěte. Při tvorbě nabízených činností je uplatňován integrovaný přístup a vzdělávací obsah nabízejí v přirozených souvislostech, vazbách a celcích. V případě požadavku rodičů, či potřeb dítěte je využívána metoda video treninku interakcí.

 

7.část – evaluační systém:

Proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností a podmínek vzdělávání je kontinuální, několika stupňový.

Naplňování cílů programu:

 • společné plánování činností a společné vyhodnocování činností se všemi zaměstnanci
 • celoroční plán, týdenní plány
 • kazustické schůzky – vyhodnocování potřeb dětí z hlediska sledovaných  kompetencí
 • / čtvrtletně /
 • konzultační činnost s psychologem / 1x za půl roku nebo dle potřeby /
 • konzultační činnost s klinickým logopedem 1xtýdně
 • pravidelné hodnocení společně s rodiči – individuálně
 • dotazníkové šetření                   

Hodnocení podmínek pro činnost:

 • pravidelné schůzky všech zaměstnanců
 • rodičovské schůzky
 • provozní schůzky se zřizovatelem
 • kontroly BOZP, hygien.kontroly

Hodnocení způsobu zpracování a realizace obsahu:

 • posuzování souvztažnosti  třídních vzdělávacích programů a školního vzdělávacího programu ( pracovní schůzky, společné plánování )
 • hospitační činnost
 • v případě potřeby VTI
 • supervize

Hodnocení práce pedagogů:

 • pravidelné hodnocení práce pedagogů v rámci pracovních schůzek
 • / každý týden /
 • hodnocení výsledků, společně s plánováním dalšího vzdělávání i dalších pracovních perspektiv / 2x ročně /
 • rozbor hospitační činnosti

Hodnocení výsledků vzdělávání:

 • IVP pro děti – sledování vyhodnocování – čtvrtletně
 • kazustické schůzky – vyhodnocování potřeb dětí / 1x měsíčně /
 • konzultační činnost s psychologem / 1x za půl roku nebo dle potřeby /
 • konzultační činnost s klinickým logopedem 1x týdně
 • pravidelné hodnocení společně s rodiči – individuálně
 • dotazníkové šetření
 • zpětná vazba ze základních škol, kam dítě odchází
 • třídní schůzky
 • výroční zpráva 

Všichni pedagogové jsou zodpovědni za tvorbu vlastního portfolia, za přípravu a realizaci vlastní pedagogické činnosti a bezpečnost dětí.

 

8. Část - škola a veřejnost:

Spolupráce s rodiči byla od doby vzniku školy klíčovým momentem pro tvorbu programu i perspektiv školy. Každoroční stálou součástí plánů i programů jsou interní akce pro rodiče, rodinné příslušníky a školní kolektiv a dále jsou už zcela tradičně organizovány kulturně společenské akce pro přátele školy, širokou veřejnost, sponzory a podporovatele školy. Těchto akcí se aktivně účastní bývalí žáci i rodiče a postupně se okruh „ spřátelených duší“ rozrůstá.

 

9. Část – historie školy

Vznik a postupný rozvoj Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené.  Hlavními iniciátory vzniku soukromé Bilingvální mateřské školy byli rodiče dětí se sluchovým postižením, kteří se sdružili v občanském sdružení Federaci rodičů a přátel sluchově postižených. Hlavním cílem rodičů bylo vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání prelingválně neslyšících dětí. Na základě vlastních zkušeností, studiem zahraniční literatury, informacemi z jiných vzdělávacích systémů a stálým aktivním kontaktem s rodinami neslyšících, dospěli k rozhodnutí, že pro život jejich rodiny a  pro harmonický rozvoj jejich dítěte je důležitá komunikace odpovídající inteligenci dítěte, nikoli komunikace limitovaná jeho schopností využít orální řeč.Vhodným prostředkem pro širokou, bezbariérovou komunikaci  se jevil znakový jazyk, v tomto směru rozšířili dál své informace a potvrdili si hypotézu, že znakový jazyk je plnohodnotným komunikačním systémem a v zahraničí je programově využíván ke vzdělávání dětí se sluchovým postižením, včetně rovnocenného využití znak.jazyka ve školách. V letech, kdy škola vznikala, tedy roky 1995/1996 nebyl ještě přijat zákon o znakové řeči, ani žádná škola systematicky nevyužívala znakový jazyk jako samostatný komunikační systém. Rodiče, jejichž hlavní motto bylo :“ Chci se svým dítětem domluvit, chci mu všechno vysvětlit, chci se ho zeptat co ho bolí, na co se těší…, primárně chci, aby dítě myslelo nejen vyslovovalo“ se snažili ovlivnit stávající školy, aby alespoň v jedné z pražských škol byla třída, kde by byl znakový jazyk akceptován jako jazyk rovnocenný jazyku českému, a stejnou měrou byl ve vzdělávacím programu využíván. Tato snaha byla neúspěšná, proto se rozhodli založit školu novou, s bilingválním programem. Příliš jednoduchý úkol to nebyl, síť škol se v té době optimalizovala, znakový jazyk nebyl akceptován a v Praze fungovaly tři státní školy pro sluchově postižené, navíc pro vytvoření soukromé školy nebyly vytvořeny dostatečné finanční rezervy. Přesto byla škola založena v roce 1996, od září pak probíhal proces zařazení školy do sítě škol, schválení vzdělávací koncepce a vytvoření pracoviště vyhovujícího po stránce personální, materiálně- technické a hygienické. Od září do prosince byl provoz omezen na dva dny v týdnu - pondělí, úterý. Od ledna 1997 byla škola zařazena do sítě škol a provoz byl rozšířen na celý týden. K další transformaci došlo na základě legislativních požadavků, škola se stala samostatnou právnickou osobou  s vlastním vedením účetnictví. Federace rodičů a přátel se stala vlastníkem soukromé školy – společnosti s ručením omezeným. Od prvopočátku mohla škola fungovat díky velmi dobrému finanční zabezpečení Finanční skupiny PPF, která je hlavní podporovatelem školy dosud. Další podstatnou změnou bylo zřízení odloučeného pracoviště V Praze 5, Holečkově ulici.Prostory speciálních škol pro sluchově postižené, které nám byly nabídnuty k užívání, jsme zcela zrekonstruovali a pro tento účel využili finanční prostředky získané z výtěžku Adventního koncertu, připraveného Českou televizí. Zde jsme měli k dispozici dvě třídy, šatnu koupelnu a částečně internát školy. Mohli jsme dětem nabídnout i tělocvičnu, bazén a pracovnu muzikoterapie. V průběhu tří let se nám postupně podařilo realizovat projekt zaměřený na rekonstrukci zahrady školy a vytvoření takových herních prvků, které by podněcovaly děti k aktivitě a současně podpořily jejich motorický a estetický rozvoj.

Koncepce školy se postupně vyvíjela, hledali jsme vhodné prostředky pro vyvážený rozvoj obou jazyků, zkoušeli a hledali jsme optimální formu bilingvismu. Střídaní jazyků po hodinách, ani po dnech nebylo vyhovující. Jako optimální se osvědčila stálá přítomnost pedagogů, zástupců a rodilých mluvčí obou jazyků - českého i znakového a zcela individuálně a samostatně logopedicky vedený rozvoj komunikace. V této formě jsme pokračovali nadále, pro větší systematičnost a kontinuitu jsme vytvořili vlastní vzdělávací materiál, který je uceleným podkladem pro předškolní vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Následně procházela škola další vývojovou etapou. Přestože byl tento krok v rozporu s dohodou, dostala Bilingvální škola výpověď z prostor, které vlastními náklady zrekonstruovala opět se vrátila do prostor zřizovatele, které bylo nutné upravit tak, aby vyhovovaly dětem předškolního věku. Stěhování školy s sebou přineslo i změny ve skladbě dětí, pro některé rodiče se stala adresa školy na okraji Prahy nedostupná.

Škola vstoupila do další etapy, která trvá do současnosti. Školu navštěvují děti se sluchovým postižením kompenzovaným sluchadly, děti s kochleárním implantátem, s kombinovaným postižením (ADHD, PAS, vývojové vady, vady řeči) popřípadě i jejich slyšící sourozenci či kamarádi. Pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami byl připraven program směřující k integraci do běžných škol.

Profil školy zůstává zachován. Škola klade velký důraz na sociální klima, na úzkou spolupráci s rodinou, individuální přístup, na otevřenost školy vůči okolnímu světu a začlenění vlastního poznávání do každodenního programu dětí. Současně je naším hlavním cílem vytvářet takové podmínky pro rozvoj dětí, aby v předškolním období dosáhly ve všech oblastech vývoje osobnosti dítěte maxima a byly dobře připravené pro vstup do základní školy  i pro případnou integraci. Předpokladem pro naplnění těchto cílů je přijetí dítěte rodinou,  plnohodnotný rodinný život a optimální vyváženost péče rodinné a školní.