ŠKOLNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v bilingvální mateřské škole (dále jen BMŠ) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a změn (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a změn, jinými souvisejícími normami (zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a změn.

2. Práva dětí

 • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi
 • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život
 • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
 • právo na stravování dle denního režimu BMŠ
 • právo na čisté a hygienicky nezávadné prostředí BMŠ
 • právo na poskytnutí základních hygienických potřeb

Dítě má povinnost:

 • udržovat své pracovní místo v čistotě a pořádku
 • šetrně zacházet s majetkem BMŠ

3. Práva a informovanost zákonných zástupců

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • rodiče mají volný přístup do tříd BMŠ, mohou kdykoli hovořit s učitelkami ve třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí
 • rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou BMŠ, projevit jakékoli připomínky k provozu BMŠ učitelce nebo ředitelce BMŠ
 • osobní jednání s ředitelkou BMŠ je možné denně po předchozí domluvě v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin
 • další formou informací jsou třídní schůzky, a informační nástěnky v šatně BMŠ
 • rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu BMŠ
 • rodiče mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu BMŠ
 • rodiče si mohou vyžádat bezplatné speciální psychologické, logopedické, audiologické, nebo foniatrické vyšetření svého dítěte; videotrénink interakcí je službou hrazenou
 • BMŠ informuje rodiče o své činnosti, Školním vzdělávacím programu, třídních vzdělávacích programech i plánech činnosti školy na internetových stránkách, na nástěnce školy, na třídních schůzkách, ve Výroční zprávě, případně individuálně
 • pokud mají rodiče jakoukoli nejasnost, mohou se obrátit s požadavkem vysvětlení na příslušného pedagogického pracovníka, dále na ředitelku školy Mgr. Janu Fenclovou, na předsedkyni správní rady MUDr. Helenu Budošovou, případně na Českou školní inspekci

4. Povinnosti rodičů

 • rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky BMŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte

 • jsou povinni informovat BMŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí

 • rodiče jsou povinni změny v docházce a omluvy dítěte neprodleně oznámit učitelkám nebo ředitelce BMŠ a to písemně (sms, email), telefonicky nebo ústně

 • není-li dítě řádně omluveno do 2týdnů, může být ze strany BMŠ ukončena docházka dítěte do školy

 • veškeré změny v rámci rodiny (změna bydliště, tel. kontaktu, zaměstnání) je rodič povinen škole oznámit co nejdříve

 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné (převodem na účet školy nebo platbou v hotovosti), a to nejpozději do 15. dne v měsíci

 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do BMŠ nebezpečné předměty

 • v případě poškozování majetku BMŠ dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelem školy opravu či náhradu škody

 • rodiče se účastní schůzek BMŠ, aktivně se zapojují do sestavování i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, navštěvují individuální logopedickou terapii svého dítěte, aktivně sledují všechny informace zveřejňované na nástěnce školy

5. Práva a povinnosti pedagogů

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

 • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem

 • má právo nepřijmout do BMŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí

 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů BMŠ

6. Přijímání dětí do mateřské školy

 • BMŠ navštěvují jen děti řádně přijaté k docházce

 • rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do BMŠ i rozhodnutí o výši školného obdrží rodiče dítěte osobně

 • zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí, evidenční list dítěte a nezbytné informace

 • tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy

 • do BMŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 • o přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií dle § 34 školského zákona

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy

 • ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 • BMŠ zajišťuje individuální speciální péči dětem, které jsou přijaty na doporučení školského poradenského zařízení

 • pro děti škola sestavuje IVP a společně s rodiči vyhodnocuje individuální pokroky dětí v daném časovém úseku

7. Provoz mateřské školy

 • provoz BMŠ je od pondělí do pátku denně od 7.00 do 17.00h

 • kapacita BMŠ je 18 dětí

 • příchod dětí je od 7.00 do 8.45, pozdější příchody jsou možné po dohodě s učiteli

 • rodiče po příchodu předají dítě učitelce do třídy, nenechají je samotné v šatně

 • pokud dítě není omluveno do 8.00, je mu započítáváno stravné na tento den

 • odchod dětí je individuální, ale je nutné jej předem zaznamenat do záznamového sešitu

 • dítě mohou vyzvedávat jen rodiče, prarodiče nebo zákonní zástupci

 • starší sourozenci, další příbuzní, případně známí mohou dítě vyzvednout pouze tehdy, mají-li písemné pověření rodičů, opatřené datem, podpisem a číslem OP (okruh možných osob je limitován).

 • za vyzvednutí dítěte po 17. hodině jsou rodiče povinni uhradit 300,- Kč za každou následující hodinu

 • BMŠ je po dobu provozu zabezpečena proti vniku cizích osob.

8. Předávání dětí a omlouvání dětí

 • do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody

 • rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže

 • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení

 • rodiče jsou povinni po vyzvednutí dítěte opustit školu i zahradu BMŠ

 • po dlouhodobé nemoci (zejména infekční) je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu

 • je-li zjištěn příznak onemocnění dítěte v průběhu dne v BMŠ, jsou rodiče telefonicky vyrozuměni a jsou povinni dítě z BMŠ vyzvednout

9. Oblečení dětí

 • dítě chodí do BMŠ vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat

 • všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě

10. Stravování dětí  

 • v BMŠ je zajištěno 3x denně stravování

 • stravování je zajištěno dodavatelsky od Střediska sociálních služeb Prahy 13, p.o. se sídlem: Trávníčkova 1746/39, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

11. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka BMŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz BMŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná

 • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v BMŠ nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady

 • na žádost zákonného zástupce

Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do BMŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy.

12. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 • provoz BMŠ je přerušen v měsíci srpnu zpravidla na 4 týdny

 • přerušení provozu oznámí ředitelka BMŠ zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem

 • provoz školy je přerušen zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci

 • omezit nebo přerušit provoz lze i v jiném období a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání

 • omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka BMŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

13. Zajištění bezpečnosti dětí

 • dohled nad dítětem je nepřetržitě vykonáván pedagogickými pracovníky

 • od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě

 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem

 • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál BMŠ stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 8 dětí

 • všichni pracovníci BMŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat

 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do BMŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…)

 • všechny osoby vstupující v této době do BMŠ jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy

 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu BMŠ

 • všechny děti v BMŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných

14. Organizace dne v mateřské škole

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

Orientační časy:

   7:00 – 9:45       scházení dětí, spontánní hra

   9:00 – 9:30       ranní kruh – úvodní písnička, jména dětí a dospělých, co dnes budeme dělat (režim dne), počasí, deníčky a jiné zajímavost

   9:30 – 9:45       cvičení, pohybová hra

 9:45 – 10:00       svačina, hygiena

10:00 – 10:15       volná hra (v úterý individuální pracování/logopedie)

10:15 – 10:45       dopolední aktivity- hlavní program dle probíraného tématu (v úterý individuální pracování/logopedie)

10:45 – 11:30       pobyt venku – školní zahrada, hřiště, koloběžky, vycházka do parku

11:30 – 12:15       oběd, hygiena

12:15 – 14:00       pohádka, polední klid

14:00 – 14:15       svačina, hygiena

14:15 – 15:00       odpolední aktivity – skupinová či individuální práce dle počtu dětí a probíraného tématu

 15:00 – 17:00       volná hra, pobyt venku

15. Obsah předškolního vzdělávání

 • mateřská škola se řídí zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a změn

 • předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním

 • vyučovacím jazykem je český jazyk a český znakový jazyk

 • školní vzdělávací program se nazývá „Hrajeme si s medvědem“

 

Mgr. Jana Fenclová

ředitelka školy

 

Tento školní řád nabývá účinnost 1. 9. 2015 a nahrazuje ŠŘ z 1. 3. 2009